School History

Changes of site and name:

German Medical School (1907)

Tongji Collge of Medicine and Engineering (1917)

National Tongji University Medical College (1927)

Zhongnan Tongji Medical College (1951)

Wuhan Medical College (1955)

Tongji University of Medicine (1985)

Tongji Medical College, HUST (2000)

 

Site change:

Shanghai 1907 – Jinhua, Zhejiang 1937.9 - Ganzhou and Ji’An, Jiangxi 1937.12 - Babu, Hexian County, Guangxi 1938.7 - Kunming, Yunnan 1938.12 - Lizhuang, Yibin, Sichuan 1941.2 – Shanghai 1946.4 - Wuhan 1951